Тема 17,18 Перегляд рішень господарських судів у касаційному порядку. Перегляд рішень господарських судів Верховним судом України

(2 години)

1. Право на касаційне оскарження.

2. Подання касаційної скарги та її зміст.

3. Порядок розгляду касаційної скарги.

4. Повноваження суду касаційної інстанції. Постанова суду касаційної інстанції.

5. Підстави та порядок подання заяви про перегляд рішень господарських судів Верховним судом України.

6. Порядок перевірки та допуску до провадження заяви про перегляд рішень господарських судів Верховним судом України.

7.Порядок та повноваження ВСУ з перегляду рішень господарських судів України.

Завдання 1.Підготуйте заяву про перегляд рішення господарського суду у Верховному Суді України на підставі самостійно змодельованих обставин.

Завдання 2.Чи може бути поновлено строк для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів ВСУ, встановлений ч. 1 та 2 ст. 111-17 ГПК України? Чи може бути поновлений річний строк з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява (ч. 2 ст. 111-17 ГПК України)?

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011р. № 11// http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0011600-11

3. Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Вищого господарського суду України від 11.10.2010р. № 2// http://prodan.net.ua/uk/Authority_info/166.html

4. Про внесення змін і доповнень до Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України»: Постанова Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 13// http://www.arbitr.gov.ua /files/pages/ppVGSU_26122011_13.pdf

5. Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів": Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24.11.2011 № 01-06/1642/2011// http://arbitr.gov.ua/news/934/

6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

7. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

Додаткова література:

1.Біда K.M. Суб'єкти права на касаційне оскарження в господар­ському судочинстві (сучасність та перспективи) // Вісник гос­подарського судочинства. - 2004. - № 4. — С. 180-187.

2. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

3. Нагорная Э.Н. Производство в кассационной инстанции арбитражного суда. – М.: Юстицинформ, 2000. – 144 с.

4. Осетинський А.Й Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

5. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.6. Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства: монографія / С.Ф. Демченко. – К.: Преса України, 2009. – 240 с.

7. Осетинський А.Й Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

8. Осетинський А.Й. Касаційна інстанція в господарському судочинстві як чинник зміцнення законності в економічній сфері // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.164-174.


7431566904282082.html
7431597506142369.html
    PR.RU™